Adventskalender 2017: 14. desember

Anton Naavik fylte 70 år 20. oktober 1934. To dager tidligere hadde Adresseavisen følgende omtale av jubilanten:

Handelsmann A. Naavik, Aasen, fyller 70 år den 20de dennes. Naavik er født på Frosta og kom som ganske ung til handelsmann L. A. Naavik. Der begynte han som betjent og postbud. For denne postbefordringen hadde Naavik senior eller junior nogen betling, og det var det første skritt til den landpostrute man nu har innover Nordbygden. Da han var ferdig med folkeskolen reiste han på skogskolen på Steinkjer. Omkring 1904 kom han til brukseier Haabeth i Aasen som handelsbetjent og der var han til han begynte med egen forretning, som han fremdeles driver.

A. Naavik var i sin tid den ledende kraft innen riksmålsbevegelsen i Aasen og fra hans penn kom der mange kvasse sannhetsord til målfanatikerne i Aasen. Men nu er det blitt stille efter stormen den gang. Mange fra Frosta vil nok minnes Naavik på 70-årsdagen med de beste ønsker.

Omkring 1910 kjøpte Anton Naavik eiendommen Vonheim i Åsenfjord, og bygde et hus som inneholdt både bolig og forretningslokale. Bildet er tatt på Vonheim i anledning hans 80-årsdag i 1943. Anton Naavik døde i 1947.

Kilde: Adresseavisen 18.10.1934. Fotoeier: Johannes Naavik.

Adventskalender 2017: 13. desember

Eiendommen Myrstad lå like vest for dagens Grilstad-anlegg i Åsen sentrum, på grensa mellom eiendommene Åsensentret 22 og Hammerøyvegen 9B. Det to-etasjes huset var bygd av Ragnar Husby i 1939, og inneholdt flere leiligheter. Ei tid drev Ragnar Husby snekkerverksted her. På begynnelsen av 1960-tallet ble det innredet slakteri i kjelleren.

Myrstad gikk opp i flammer en novemberdag i 1969. Eieren, som bodde i Bjugn, drev med restaurering, og huset hadde stått ubebodd i noen måneder. I halv sju-tida om morgenen 12. november oppdaget naboen Sverre Busklein at det brant i kjelleren. Trønder-Avisa forteller neste dag:

Han varslet øyeblikkelig brannvesenet i Levanger som rykket ut med to biler. Det viste seg imidlertid at ilden hadde spredd seg til praktisk talt hele husets indre før brannfolkene kom til stede, og til tross for at man ganske raskt kom i sving med slokkingsarbeidet – blant annet ved hjelp av røykdykkere – lyktes det ikke å redde huset som brant helt ned til grunnen i løpet av om lag tre timer.

Kilde: Trønder-Avisa 13.11.1969.

Adventskalender 2017: 12. desember

Sofie Nyquist (f. 1877 i Drammen) kom til Åsen høsten 1902 sammen med sin mann, Ole Hjalmar Nyquist. Han ble ansatt som første stasjonsmester på den nyåpnede Åsen stasjon, og de ble de første beboerne i leiligheten i andre etasje på stasjonsbygningen.

Høsten 1906 ble Åsen sjukerøktslag (senere Åsen sanitetsforening) stiftet. Fru Nyquist ble valgt til lagets første formann, og virket i én periode. Bekjempelsen av tuberkulose var en av lagets hovedoppgaver. Sofie Nyquist ble selv rammet av denne sykdommen. På nyåret 1908 døde hun under et opphold i Drammen, knapt 31 år gammel.

Høsten 1909 flyttet Ole Nyquist og deres fem år gamle datter fra Åsen til Lunner på Hadeland. Ole Nyquist ble stasjonsmester på Lunner stasjon, og virket der så lenge han var yrkesaktiv. Han døde på Lunner i februar 1925. Deres eneste barn, Lilly Johanna, døde av tuberkulose sommeren 1933, knapt 29 år gammel.

Foto utlånt av Bergljot Husby.

Adventskalender 2017: 11. desember

John og Marit Wold feiret gullbryllup i 1950. Her er de fotografert sammen med sine fem barn hjemme i Hove. Foran fra venstre: Didrikke (Wold) Mo (f. 1902), John Wold (f. 1870), Marit (Husby) Wold (f. 1879) og Anna (Wold) Nilssen (f. 1908). Bak fra venstre: Johanne (Wold) Risberg (f. 1911), Jon Wold (f. 1904) og Martha (Wold) Kvaal (f. 1915). Foto utlånt av Jon Wold Mo.

Se dette og flere bilder tilknyttet Hove i Åsen Museum og Historielags fotobase.

Adventskalender 2017: 10. desember

I 1925 var det husbygging i Syrstad. Den gamle stua i forgrunnen ble avløst av et nytt og langt større hus. Taket på nyhuset skimtes i bakgrunnen. Huset ble oppført av reisverk «i 2 etsj., 105 m2, 14 rom, kjøk., kjeller», heter det i Norges bebyggelse fra 1950-tallet.

Syrstad var opprinnelig husmannsplass under Holingan fram til 1908. Det gamle navnet var Holingmyra, men heimen ble gjerne kalt Oldusplassen etter nyrydderen, Arnoldus Petersen (1822–1880). Han var tømmermann, og ryddet seg plass her på 1850-tallet. Deler av den gamle stua kan ha vært fra hans tid. Den tidligere husmannsplassen fikk formelt navnet Syrstad i 1908, da Jon Syrstad, opprinnelig fra Skaun, ble første selveier her.

Fotograf: Ukjent. Foto utlånt av Magne Grenne.

Adventskalender 2017: 9. desember

Museumssamlingene på NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim rommer mange gjenstander fra Åsen, både arkeologiske funn fra jernalder og bronsealder, og nyere gjenstander. På en av Fossing-gårdene ble dette sverdhåndtaket funnet en gang i tida. I museets beskrivelse står det: «Sverdhaandtag af jern som no. R. 494. Øvre hjalt 8,5, nedre 9,5 cm. langt, med spor af broncebelæg, men meget medtaget af rust. Fra Fossingan i Aasen.» Foto: Ole Bjørn Pedersen.

Dette, og flere funn fra Åsen, kan gjenfinnes på Universitetsmuseenes samlingsportaler.

Adventskalender 2017: 8. desember

I tidligere tider var en presteattest ofte det eneste legitimasjonsbeviset folk hadde med seg når de flyttet. Dette er attesten «Pigen Martha Maria Magdalena Zachariasdatter Gotaas» hadde med seg da hun i 1837 flyttet fra Skogn til Åsen for å ta seg tjeneste. Den viser at hun er 24 år gammel og født i Surnadal prestegjeld, men som barn innflyttet til til Skogn, hvor hun ble konfirmert i Alstadhaug kirke i 1827.

Hun hadde sist gang gått til alters i Alstadhaug kirke 27. mars 1837, «og er saavidt mig bekjendt, ikke forbundet med Ægteskabs Løfte». Avslutningsvis ønsker sokneprest H.S. Arentz henne «Guds faderlige Ledsagelse for Fremtiden».

Året etter giftet hun seg med Arnt Pedersen Rettan. De bodde flere år i Husbygrenda, først i Rettan og senere i Sjurplassen, fram til de flyttet fra bygda omkring 1860. Se Bygdebok for Åsen bind 1, s. 503.

Kilde: Statsarkivet i Trondheim, soknepresten i Frosta.

Adventskalender 2017: 7. desember

Aasen Sparebank ble etablert 1. februar 1862. Vi ser her bankens styre og kasserer i 1961, i det 100. driftsåret. Fra venstre sitter Emil Holthe, Kåre Nonstad (kasserer), Nils Fossing, Jon Husby (styreformann), Sigvard Grinde og Olav Mo.

På veggen henger portrett av to som tidligere hadde sentrale verv i banken, til venstre Ole Martin Augdahl (bankkasserer 1896–1933), til høyre Arn Solem Bye (styreformann 1908–1918). Deres fedre, kirkesanger Peder Olsen og brukseier Johan Christian Bye, var sammen med lensmann John Wold initiativtakere til etablering av banken i 1862.

Bildet er tatt i Heradshuset, det som i dag er Åsen menighetshus. Aasen Sparebank og Åsen kommune bygde dette huset i fellesskap i 1930. Banken holdt sitt første møte i «det nyopførte lokale» 27. desember 1930.

Fotograf: Einar Einarsen. Fotoeier: Åsen Museum og Historielag.

Adventskalender 2017: 6. desember

«95 år fyller enkefru Mette Fiskvik, Åsen, onsdag 17. februar», fortelles det i Adresseavisen 16. februar 1943.

Hun er den eneste gjenlevende av 7 søsken som vokste opp på Hammer i Åsen. Denne familie var kjent for å være særdeles musikalsk, og søskenene dannet tilmed et eget sangkor.

Hennes mann, Søren Fiskvik, kom som lærer til Guldbergets krets i Åsen i 1864, og de ble gift i 1871. I 1877 ble hennes mann ansatt som lærer i Skatval og de flyttet da dit. De hadde i sitt ekteskap 5 barn som alle var flinke musikere. Tre av dem var organister ved Skatval kirke. Familien var likesom de ledende på musikkens område i bygda.

Etter mannens død for ca. 22 år siden flyttet Mette Fiskvik til en sønn av seg i Åsen, hvor hun siden har bodd. Hun har alltid vært et solskinnsmenneske som har sett lyst på livet, og et arbeidsmenneske av de sjeldne – med god helse gjennom alle år og hun har ofret seg helt for heimen og de heimlige sysler.

Tross sin høye alder er hun fremdeles i god vigør og følger godt med i tidens forskjellige spørsmål.

Mette Fiskvik døde 8. juli samme år. Sønnen hun bodde hos, var Ragnar Fiskvik i Grenne vestre. Bildet er tatt av fotograf Aune i Trondheim, trolig ca. 1910. Fotoeier: Øyvind Fiskvik.

Adventskalender 2017: 5. desember

Slik så gårdstunet i Sunndalen ut fram til 1925, da en brann la det meste av det i ruiner. M. Thams & Co kjøpte eiendommen av Johan Sundal i 1891 og hogde ut det meste av skogen. Thams-firmaet solgte til Nordenfjeldske Sprængstof Aktieselskab i 1904, i forbindelse med etableringa av sprengstoffabrikken. Helt fra 1891 ble gården drevet av forpaktere. Gården hadde også et stort hageanlegg hvor det var ansatt egen gartner. Svenskfødte Selmer Gustav Valfrid Näslund (1898–1957) fra Sundsvall er oppgitt å være «herskapsgartner» i Sunndalen da han i 1920 giftet seg i Åsen med Julie Berntine Tellhaug.

Ved brannen høsten 1925 var det bare de tre bygningene lengst til høyre, utenfor selve tunet, som berget. Bua nederst ligger fortsatt like ved vegen som går innover mot sprengstoff-lageret. Huset like opp for bua ble senere utvidet til dagens våningshus. Ved gjenoppbygginga ble gårdstunet flyttet litt mot nordøst, til høyre i bildet for det gamle tunet.

Fotograf: Ukjent. Fotoeier: Oddny Leangen.

Adventskalender 2017: 4. desember

En for oss ukjent fotograf tok en rekke portretter og gruppebilder i Åsen omkring 1893–94. Alle bildene er usignerte, men det varierende «underlaget» – grasbakke eller gårdsplass – tilsier at det er en omreisende fotograf. Bakgrunnsteppet, som går igjen på alle bildene, er spent opp på en utendørs vegg.

Dette bildet viser familien i Grenne mellom, Ole Z. Grinde (1857-1931) og Marta (Vold) Grinde (1855-1927) med sine fem eldste barn. Bak fra venstre står Sofie Grenne (f. 1885, g. Stokkan) og Marit Stokkan (f. 1887, g. Brenden). På farens fang sitter Olaf Grenne (f. 1891), mellom foreldrene står Johan Petter Grenne (f. 1890) og på moras fang sitter Mathilde Grenne (f. 1892).

Se fotoregister for flere bilder tatt av samme fotograf. Fra samme fotograf stammer trolig også en del del bilder med samme utforming, men uten bakteppet.

Fotoeier: Åsen Museum og Historielag.

Adventskalender 2017: 3. desember

Historiker og illustratør Henrik Mathiesen (1847–1927) fra Strinda har etterlatt seg store mengder med tegninger og fotografier. I hans privatarkiv fins også denne reklametegninga for Nydalens fabrikker fra 1897. Vi ser fabrikkområdet og gården i Hopla midt i bildet.

Fabrikkanlegget og flere av de nærmeste boligene ble totalskadd i brann i 1912. I nedre venstre hjørne er den tre-etasjes arbeiderboligen Pikehjemmet. Nede til høyre, merket «Udskibning», er Hopla kai, og oppe til høyre er «Forretningslokale i Throndhjem», i Olav Tryggvasons gate 12.

Kilde: Universitetsbiblioteket i Trondheim, Henrik Mathiesens privatarkiv.

Adventskalender 2017: 3. desember

Adventskalender 2017: 2. desember

Freddies skygger er navnet på forfatter Marianne Tinnås nyeste bok, utgitt på Spinnerigården forlag nå i høst. Vi siterer fra forlagets omtale av boka:

«Faren er tysk soldat og desertør fra første verdenskrig som i 1916 strander i Norge med luftskipet Zeppelin L 20. Han gifter seg og stifter familie i Åsen i Nord-Trøndelag. Selv om han dør i New York som amerikansk statsborger to år før den tyske invasjonen av Norge i 1940, blir etterkommerne i Norge likevel ansett som tyske. Datteren Freddie blir til slutt nødt til å flykte fra Trondheim over fjellet til Sverige etter at hun har hjulpet lillebroren. Han hadde flyktet en måned før henne etter at tyske myndigheter hadde tvunget ham til tjenestegjøring for Wehrmacht på Østfronten. På Kjesäter flyktningmottak tror Freddie hun er i sikkerhet, men hennes halvt tyske opphav gjør at hun blir mistrodd og stemplet som tyskerhore. Både hun og lillebroren blir etterforsket for landssvik. Selv om sakene blir henlagt, følger rykter og sladder dem i mange år.»

Faren i familien var Richard Wiebach (1892–1938) fra Bernburg. Etter at «L 20» strandet i Rogaland, ble han sammen med ni andre internert på den tyske hjelpekrysseren «Berlin» i Hommelvik. «Berlin» søkte nødhavn i Trondheim 16. november 1914. Norge var nøytralt, og skipet og besetningen på 462 mann ble snart internert i Hommelvik. «Berlin» ble høsten 1917 flyttet til Lofjorden og lå der til sommeren 1919, et halvår etter krigens slutt. Flere av de internerte ble igjen i Norge, og tre av dem stiftet familie i Åsen.

Boka er til salgs i alle landets bokhandlere, eller direkte fra Spinnerigården forlag (http://www.sonconsult.no).

 

Adventskalender 2017: 1. desember

Desember måned er her igjen, og det er på tide med Åsen Museum og Historielags adventskalender. Første kalenderluke inneholder en hel kalender – Åsen Bygdekalender har nå kommet ut i sin 18. årgang.

Forsida viser Husby østre, malt av Knut H.H. Lund i 1915. Av innholdet kan vi nevne Røstadvikbakken på 1950-tallet, konfirmantene fra 1968 (kommende års 50-årskonfirmanter) og vinterstemning ved Hopla.

Kalenderen koster i år kr. 150. Våre trofaste selgere selger på døra rundt i bygda. Ønsker du å bestille, er det bare å sende oss ei melding.

Åpent museum 20.08.2017

tingÅpent museum på Gammelmeieriet og Fossum-butikken (adresse Reita 8, 7630 Åsen, skiltet «Museum» fra E6) søndag 20. august kl. 13–17.

Fossums landhandel og skiverksted. Tausloftet. 1950-tallskjøkken. Legekontor. Skolerom. Landbruksredskaper, husgeråd og annet fra gamle Åsen.

Musikk v/Trond Fossing m.fl. Visning av en serie gamle bilder fra Åsen.

Tippekonkurranse med 10 gamle gjenstander (avsluttes kl. 16 med trekning av premier blant skoleelever som deltar).

Gratis inngang. Salg av kaffe og noe attåt. (Vi tar kontanter og Vipps)