Kategoriarkiv: Adventskalender 2016

Adventskalender 2016: 24. desember

24-des-16Årets siste kalenderluke er et postkort tegnet av Benny Berg-Nilssen (senere Benny Motzfeldt). Hun var født i Åsen i 1909, var datter av distrikslege Andreas Berg-Nilssen og vokste opp i «Doktorgården».

Hun hadde utdannelse fra Statens håndverks- og kunstindustriskole 1931–35, debuterte som kunster på Høstutstillingen i 1936 med tegninger og akvareller.

Benny Motzfeldt ble senere kjent som glasskunstner, og var på 1970-tallet leder av PLUS glasshytte i Fredrikstad.

Les mer om henne i Norsk biografisk leksikon.

Med dette vil Åsen Museum og Historielag ønske alle følgere i god jul og et godt nytt år.

Adventskalender 2016: 23. desember

23-des-16«Dem selv, med Børn og Svigerbørn ønskes en Glædelig Jul og et godt velsignet Nytaar af Deres fhv. Hyrdedræng O.M. Dietricksen».

Denne julehilsenen fikk Ingeborg Martha Faaren i Åsen fra Ole Martin Dietricksen i København. Han var født i 1852 på en husmannsplass under Hellemen, og i barneårene hadde han vært gjeter hos på gården hos Ingeborg Martha og familien.

Ole Martin reiste ut i verden. I 1875 slo han seg ned i Danmark etter et opphold i Russland. Han stiftet familie, og etablerte seg som baker i København.

(Postkort utlånt av Johannes Naavik.)

Adventskalender 2016: 22. desember

22-des-16På Reitvang (nå Reita 1), like ved dagens fotballbane i Åsen sentrum, drev Gurine Husby «Åsen kafe» en del år fra 1950-tallet. Tidligere hadde ektemannen Nils elektroverksted i disse lokalene, og det hadde også vært moteforretning, bl.a. med salg av damehatter.

Fra kafeen har Åsen Museum og Historielag et askebeger med påskrift «Tilhører Åsen kafe, Åsen».

Adventskalender 2016: 20. desember

20-des-16Elever og lærer ved Leangen skole i 1913.

Foran fra venstre: Ellen Andersen, Kasper Vik, Alf Olsen, Helge Svendsen, Olav Rønning, Håkon Røsdal, Alfred Strømberg, Nelly Johansen og Sverre Røsdal.

Bak fra venstre: Olaf Leangen, Magnhild Leangen (Nesjø), Oskar Olsen, Oline Oldret (Leangen), Bjarnhild Folkvord, Hallfrid Øien (Hove), Harald Folkvord og Magnus Holthe. Bakerst står lærer Anders Todal.

(Fotograf: Ukjent. Foto tilhører Åsen Museum og Historielag)

Adventskalender 2016: 19. desember

19-des-16I Vedul østre, like øst for bensinstasjonen, er nesten alle spor etter bebyggelsen borte. Et kratt av lauvtrær har vokst opp på tunet, men fortsatt kan man finne fundamentene etter driftsbygningen. Der den store stuelåna lå, går E6 i dag. De siste beboerne, Signe og Arne Augdal, bygde seg nytt hus på den andre sida av vegen i 1966. Det meste av den gamle gårdsbebyggelsen ble revet omkring 1973, bare stabburet ble stående igjen noen år.

(Foto utlånt av Trond Fossing.)

Adventskalender 2016: 18. desember

Kopper var i mange hundre år en smittsom virussykdom som antas å ha kommet til Norge et par hundre år før år 1000. Noen former for kopper hadde en dødelighet på 30 %. De som overlevde bar ofte med seg arr av sykdommen resten av livet.

En vaksine mot sykdommen ble utviklet i England i 1796, ved at man injiserte virus fra ku-kopper. Vaksinen spredte spredte seg snart til Norge, og i 1810 ble det påbudt at barn skulle vaksineres før konfirmasjonen.

18-des-16Denne attesten viser at «Anemartha Olsdatter Wold, født i Frostens Præstegjeld af foreldrene Ole Johnsen og Anemartha Olsdatter Wold og boende i Anexet Aasen 3/4 Aar gammel, er af mig underskrevne, Aar 1831 den 8de October indpodet med Koekopper».

Vaksinasjonen, «Indpodningen», ble gjennomført av vaksinatør Guttorm Hanssen Stokke («G. Staake»), som har underskrevet attesten. Den ble deretter forevist til presten, som førte inn i kirkeboka at barnet var vaksinert.

Les mer om kopper på Lokalhistoriewiki, https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Kopper.

(Vaksinasjonsattest utlånt av Angel Daling).

Adventskalender 2016: 17. desember

17-des-16Heradshuset ble oppført i 1930 som lokale for Åsen kommune og Aasen Sparebank. Arkitekt var Ole Leangen, som tidligere hadde tegnet Gamleheimen (1921) og Mossing skole (1926).

I branntakst fra 1931 heter det om husets innredning: «I fyrste høgda heradsrom, formannskapsrom, bankrom, styrerom, heradskasserarrom og gong. Desutan 2 brandsikre kvelv med panserdører. I andre høgda lærarbustad med 6 rom og gong, pedellbustad med 3 rom og gong og desutan kontor for presten. På kvisten 2 gjenterom og tørkeloft. I kjellaren er det bryggerhus, 2 matrom og 1 eldfast arkivrom. 3 pipor og 18 omnar.»

Etter at kommunen og banken flyttet ut på 1960-tallet, ble huset utleid en del år. Etter ei større ombygging ble det høsten 1982 tatt i bruk som Åsen menighetshus.

(Foto utlånt av Aasen Sparebank. Beskrivelse fra Riksarkivet, Norges brannkasse.)

Adventskalender 2016: 16. desember

16-des-16«Pikehjemmet» i Hopla var et treetasjes hus bygd omkring 1890 av Martin Haabeth, en av grunnleggerne av ullvarefabrikken. Huset «ga i en årrekke for en stor del av det kvinnelige innslag i ullvarefabrikkens arbeidsstokk. Senere har også mange familier hatt sin heim i bygget», fortelles det i dette avisklippet fra høsten 1967. «Pikehjemmet» gikk da over i historien. Severin Holing hadde kjøpt huset til riving, og noen av materialene ble gjenbrukt i hans nye bolighus like ved. I bakgrunnen ligger Haabeths butikk.16

Kilde: Trønder-Avisa 14. oktober 1967.

Adventskalender 2016: 15. desember

15-des-16Åsen Samvirkelag feiret sitt 50-årsjubileum i 1973. På jubileumsfesten ble fem personer med mangeårig tilknytning til samvirkelaget tildelt Norges Kooperative Landsforenings erkjentlighetsmerke i gull med diplom. Bildet viser (f.v.) Sigurd Aarnseth (styreformann de første 30 år), Bergljot Husby (ansatt i 25 år) og Nils Fossing (revisor i 30 år). Bakerne Georg Opøien og Magne Hokstad fikk også utmerkelse, men var ikke til stede ved utdelingen. De hadde arbeidet i bakeriet i henholdsvis 29 og 39 år.

Kilde: Ukjent avis, utklipp utlånt av Trond Fossing.

Adventskalender 2016: 14. desember

14-des-16På begynnelsen av 1950-tallet fotograferte Vilhelm Skappel og Widerøe Flyveselskap de fleste gårdene i Åsen – og mange andre steder i landet. Bildene var i svart-hvitt, men før den forstørra kopien kom opp på veggen ble den gjerne fargelagt. Bildet viser Grenneåsen i 1953. Lenger bak ser vi fra høyre Sørli, Grennetrøa og Oldervika.

Negativene fra Levanger kommune etter Skappel/Widerøe, både svart-hvittbildene fra 1950-tallet og fargebildene fra 1960-tallet, fins hos Levanger Fotomuseum. Bildene fra 1960-tallet er tilgjengelige på http://kart.levanger.kommune.no/wideroe/.

Foto utlånt av Bjørg Følke.

Adventskalender 2016: 13. desember

13-des-16«Wangs kierke i Aasen 1858» er tittelen på dette maleriet, for mange kjent som omslaget på bygdebøkene for Åsen. Det er malt av baker Ole Thomsen, og er det eneste bildet som fins av Vang kirke. Dette var hovedkirka i Åsen fram til 1858. Siste gudstjeneste her ble holdt 6. juni 1858. Kirka ble revet kort tid senere, og noe av materialene gjenbrukt i den nye kirka ved Vedul.

Til høyre nærmest kirka ligger Vang, omtrent der sagbruket er i dag. Det gamle gårdstunet brant 16. desember 1886 og ble gjenreist på dagens tomt året etter. I bakgrunnen ligger Hove, som på den tida var lensmannsgård. Etter tradisjonen er det lensmann John Wold (f. 1795) som er avbildet på veg fra gården med hest og vogn. Den nærmeste lyse bygningen er tingstua, bygd omkring 1830. Huset ble brukt som rettslokale og valglokale. Det ble revet i 1902, og gjenreist som våningshus hos Ole L. Hoplen på Solheim.

(Maleriet er avfotografet av Arne Sigmund Vudduaune 13etter original i Åsen kirke).

Adventskalender 2016. 12. desember

På Elvheim ved Fossingelva drev Johannes Lund fargeri fra begynnelsen av 1890-tallet. Her ble tøy farget og bearbeidet til ulike tekstilkvaliteter. Selve fargeribygget står fortsatt, men det meste av utstyr som hørte til fargeridrifta er borte. Blant det står igjen er ei rumaskin, slik dette bildet viser.

12-des-16Stoffet som kom til Elvheim var som regel hjemmevevet ulltøy, sendt hit i ruller på opptil 50 meters lengde. Tøyet ble lagt dobbelt og sydd sammen til ei lang pølse på ca. 70 meter. Det sammensydde tøyet ble så stampet eller valket, slik at det ble tykkere.

Etter påfølgende tørking ble tøyrullene så kjørt gjennom rumaskina. Den har en stor trommel som er kledd med små kardeborrer. Disse gjør at loa på tøyet blir liggende i samme retning. På Elvheim var det ei tid to rumaskiner, og det er den ene av dem som fortsatt er bevart på fargeriloftet.

Adventskalender 2016: 11. desember

Hell–Sunnanbanen ble bygd gjennom Åsen i tida 1898–1902. Mange anleggsarbeidere fulgte banen nordover. De fleste reiste videre, men noen slo seg ned i Åsen for godt. Blant dem var Peder og Amalie Sørum med familie, han opprinnelig fra Nord-Aurdal i Valdres og hun fra Hurdal. De kom til Hell fra Sel i Gudbrandsdalen ca. 1900, og videre til Åsen. Familien bodde fra 1903 i Lunden, der Lunden-tunet nå ligger. Peder Sørum var arbeidsformann på jernbaneanlegget, senere banemester i NSB.

På dette bildet fra 1908 ser vi ekteparet Sørum med 11 av i alt 15 barn. De fire eldste var Peders fra første ekteskap. De fire yngste i søskenflokken ennå ikke var født da bildet ble tatt.

11-des-16Foran fra venstre: Albert (f. 1892), Olga (f. 1887, g. Stokkan), Amalie (f. 1860) med Ole (f. 1907) på fanget, Peder (f. 1860) med Birger (f. 1903) og Signe (f. 1905, g. Dahling), Johan (f. 1888) og Ottar (f. 1890).

Bak fra venstre: Paul (f. 1901), Trygve (f. 1896), Asbjørn (f. 1895) og Aslaug (f. 1899, g. Svendsen). Se Bygdebok for Åsen bind 3, s. 138–140.

Foto utlånt av Åsen Historienemnd.

Adventskalender 2016: 10. desember

10-des-16Ole Grønning (f. 1857 i Trondheim) virket som fotograf i Trondheim og Åsen på 1880–90-tallet. Ei tid hadde han atelier på Brattøra i Trondheim, både alene og sammen med Johan E. Norstrøm (firma «Grønning & Norstrøm»).

Fra ca. 1884 var Grønning bosatt her i Åsen. Han giftet seg med Elisabeth Johannesdatter Øien (Samuelsen) fra Inderøya på Hammerøya, de bosatte seg på hennes heimgård. Han hadde neppe fast atelier der. Sannsynligvis er bildene fra hans tid i Åsen tatt rundt om i bygda.

Ole Grønning omtales som fotograf enda i 1896, da sønnen Frits ble født. Senere arbeidet han på mekanisk verksted i Trondheim. Familien bodde fra ca. 1908 på Kvilhaugen i Nordbygda.

Bildene er eksempler på «cartes des visite» fra Ole Grønnings virke som fotograf. Dette er bilder i formatet 5,4 x 8,9, montert på ei papplate. Verken mannen på det øverste bildet eller barnet på det nederste er kjent. Begge bilder er utlånt av Klara Syrstad Ness.

Se også: